معرفی

مشخصات فردی

بهرام شکوری

نام - نام خانوادگی : بهرام   شکوری

پست الکترونیکی : b_shakouri@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : شهید بهشتی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-01

بهرام شکوری
بهرام شکوری

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^